Service Management och marknadsföring: Kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen

Author/s: Christian Grönroos
Language: Swedish
Year: 2008

Buy it here

AVAILABLE IN SWEDISH ONLY.  Alla företag, oberoende av om kärnan i deras erbjudanden är tjänster eller varor, råkar idag ut för servicekonkurrens, där förmågan att hantera tjänstekomponenterna i erbjudandena är nyckeln till framgång. I denna aktualiserade och utökade upplaga av service Management och marknadsföring behandlas serviceperspektivet i affärsverksamhet, det vill säga hur man driver en verksamhet i enlighet med en servicelogik för att klara sig i servicekonkurrensen.

English translation:

(Note: The book is in Swedish)

All businesses, regardless of whether the core of their offerings are services or goods, today experience service competition, with the ability to manage service components of deals is the key to success. This updated and expanded edition of the Service Management and Marketing deals with service perspective in business, i.e. how to run a business in accordance with a service logic to cope in service competition.